3. Simple konstruktioner - et diesellokomotiv - fjerde del


Version 1.0 - 24.Juni 2002

Ramme og overbygning

Det næste vi bygger er lokomotivrammen. Først aktiverer vi Top vinduet. Så vælger vi fra Create menuen standard primitivet Box. Som ved hjulene angiver vi rammens mål og position direkte. Værdierne er:

 • X 0 m (midtpunkt)
 • Y 0 m (midtpunkt)
 • Z 1.5 m (underkant 1,5 m over skinneoverkanten)
 • Length 9 m (længde)
 • Width 3 m (bredde)
 • Heigth 0,1 m (højde)
 • Generate Mapping Coordinates skal hakkes af.


Et klik på Create og rammen er der.


Rammen tekstureres

Ligesom med de andre dele konverterer vi rammen til et redigerbart net. Højreklik på rammen, Convert to - Editable Mesh i Quad-menuen. Derefter tildeler vi rammen en tekstur i materialeværktøjet med Put!


Rammens underside og sideflader skal være mørkegrå, og oversiden skal være vaffelmønstret. Vi aktiverer polygontilstand (stadig i Top vinduet) og vælger ved hjælp af en markeringsramme alle rammens flader. Derefter vælger vi fra Modifier List funktionen Unwrap UVW og åbner redigeringsvinduet. Her mapper vi hele rammen på det lille grå kvadrat for neden til venstre. Luk derpå redigeringsvinduet og højreklik under Modifier List - Collapse All og bekræftelse.


Vaffelmønsteret mappes

I polygontilstand markerer vi i Front vinduet alle polygoner, undtagen den øverste, som vist:

(Billedtekst: "Von hier ... nach hier markieren" = Marker herfra ... og hertil)


Så klikker vi Hide, og kun den øverste polygon i rammen forbliver synlig. Vi markerer hele denne, og vælger igen funktionen Unwrap UVW, og åbner redigeringsvinduet.

Oversidens vertices befinder sig stadig i det lille grå kvadrat for neden. Først markerer alle vertices og drejer dem 90 grader. (Glem ikke at slå vinkel-magneten til). Så mapper vi firkanten på gitteret. Luk igen redigeringsvinduet, højreklik under Modifier List - Collapse All og bekræftelse.


Gå igen i polygontilstand, klik Unhide All, og vi kan igen forlade polygontilstanden. Så omdøber vi rammen til Main. Færdig.


Overbygningen

Overbygningen fremstiller vi på nøjagtigt samme måde som rammen. Dog skal længden inddeles i 5 afsnit. Mål og værdier er:

 • X 0 m (midtpunkt)
 • Y 0 m (midtpunkt)
 • Z 1.6 m (underkant 1,5 m over skinneoverkanten)
 • Length 8 m (længde)
 • Width 2 m (bredde)
 • Heigth 1,9 m (højde)
 • Length Seg 5 (længdesegmenter)

Generate Mapping Coordinates skal naturligvis igen hakkes af.


Inddelingen i fem segmenter kan vi se i sidebilledet.


Og igen: som ved de andre dele konverterer vi også overbygningen til et redigerbart net. Et højreklik på overbygningen, Convert to - Editable Mesh i Quad-menuen. Så tildeler vi overbygningen et materiale i materialeværktøjet med Put!


Overbygningen tager form

Med billedkontrollerne forstørrer vi sidebilledet og vælger i Modify værktøjskassen Selection Vertex. Her markerer vi efter tur de yderste vertices for oven, som illustreret i billedet. De valgte punkter vises nu med rødt.

(Billedtekst: "Erst hier ... Dann Strg drücken und halten ... Dann hier markieren" = Marker først her ... Tryk derefter på Ctrl og hold den nede ... og marker så her)


Med Move (forskyde) værktøjet, i Move Transform Type-In vinduet, indstiller vi højden (Z-værdien) på 3 meter. Da vi jo alligevel skal mappe teksturen, generer fortegningen os ikke her.


Derefter markerer vi efter tur objektets vertices i overgangene mellem 2.-5. segment, og regnet fra for til agter indstiller vi Y-værdierne som følger:

 • 1 m
 • 0 m
 • -2,5 m
 • -3,5 m


Midterstykket udskilles til førerhus

Eftersom midterstykket befinder sig nøjagtigt på førerhusets plads, skiller vi det ud. Vi går i polygontilstand og markerer det midterste segment, idet vi trækker en ramme igennem det oppefra og ned.


Under menupunktet Edit Geometry trykker vi på Detach (udskil)...


... og indtaster navnet Kabine, og forlader polygontilstanden.


Førerhuset får nye polygoner

Vi markerer det udskilte segment, som vi vil modellere førerhuset af. I værktøjskassen Display klikker vi på knappen Hide Unselected. Alle dele undtagen førerhuset skjules.


Med Zoom Extents All forstørrer vi kabinebillederne. I perspektivvinduet kan man klart se, at faces kun kan ses fra ydersiden (i normalernes retning).


Nu må vi lukke for- og bagvæggen. Dertil tjener, med markeret objekt, Create kommandoen i polygontilstand. I perspektivvinduet laver vi en ny frontflade. Som vist i billedet klikker vi først på Create, derpå efter hinanden modsat urets omdrejningsretning fra vertex til vertex. På det sidste punkt dobbeltklikker vi. Polygonen dannes.

Bemærk!

Det er ubetinget nødvendigt at lave polygonen imod urets omdrejningsretning. Ellers kommer normalerne til at pege den gale vej, og fladen bliver usynlig fra ydersiden.

(Billedtekst - imod uret: "Erst hier klicken ... Dann hier klicken ...Dann hier klicken ...Dann hier doppelklicken " = Klik først her ... Dernæst her ... Dernæst her ... Dobbeltklik dernæst her)


Den udfyldte frontflade


Med billedkontrolværktøjet Arc Rotate vender vi førerhuset ...

(Billedtekst: Drej med denne)


... og laver på samme måde bagvæggen.


Taget opstår

I frontbilledet skifter vi til vertex-tilstand og forskyder siderne udad til 1 m hhv. -1 m, samt højden til 4,5 meter. Derefter kalder vi de øvrige dele frem igen i Display-menuen med Unhide All. Resultatet skulle nu se således ud:


Vi sammensmelter overbygningen med førerhuset, idet vi markerer overbygningen, og i Modify menuen vælger Attach List. I listen klikker vi på Kabine og Attach. Færdig.

Vi forstørrer igen perspektivbilledet. Vi indstiller perspektivvinduets afbildning (højreklik på vinduesnavnet) på Smooth and Highlights og Edged Faces.


Så drejer vi billedet sådan, at vi har et godt overblik over taget skråt fra oven, og markerer i polygontilstand taget.


Så kommer der tern

For at vi kan forme taget som ønsket, må vi inddele det i flere polygoner. Dertil tjener Tesselate kommandoen under Edit Geometry. I feltet ved siden af Tesselate knappen indtaster vi en værdi på 1,0 og klikker to gange på Tesselate. Taget ser nu ud som i nedenstående billede.

Vi lader alle polygoner i taget forblive markeret!

(Billedtekst: Indstil på 1,0 og klik 2 gange her)


En fri-form-deformation

I værktøjskassen vælger vi fra Modifier List Free Form Deformator FFD 4x4x4. Et orangefarvet gitter, det såkaldte kontrolgitter, med gitterpunkter og en såkaldt Gizmo (aksepile), kommer til syne.


Så åbner vi Quad-menuen (højreklik) og vælger optionen Sub Objects - Control Points. Nu kan vi manipulere med de orange punkter i kontrolgitteret.


Vi markerer de midterste kontrolpunkter ved hjælp af en markeringsramme. Med tasterne Ctrl og Alt kan vi vælge punkter til eller fra. Disse punkter skal markeres:


Med Select and Move værktøjet trækker vi kontrolpunkterne opad. Taget og førerhusvæggene følger bevægelsen ...


... derpå forskyder vi ved hjælp af  Non Uniform Scale værktøjet kontrolpunkterne lidt udad, som vist i billedet.


I Quad-menuen sætter vi igen Sub-ObjectsTop Level, derefter højreklikker vi under Modifier List og vælger Collapse All, går i polygontilstand og lader tagets polygoner forblive markeret.


Vi udskiller de markerede polygoner ved hjælp af Detach kommandoen, og døber det nye objekt Dach (tag).


Taget forlænges

Nu forlader vi polygontilstanden og markerer taget (klik eller brug H-tasten og vælg Dach). I vertex-tilstand forlænger vi taget ved hjælp af skaleringsværktøjet (Non Uniform Scale).

(Billedtekster: "Dieses Werkzeug benutzen" = brug dette værktøj. "Hier ziehen" = træk her)


Dette nye tagudhæng kan vi ikke se fra neden, fordi faces kun kan ses fra én side. For også at kunne se taget fra undersiden må vi kopiere det og vende normalerne i kopien. Derfor forlader vi vertex-tilstanden og kopierer taget med aktiveret Move værktøj og Shift-klik på taget.


Derefter går vi i polygon-tilstand (det nye abjekt Dach01 er automatisk blevet markeret) ug klikker under Surface Properties under NormalsFlip-knappen.

.


Nu er også tagets underside synlig. Vi forlader polygontilstanden og markerer objektet Dach (H-tast). Ved hjælp af Attach List sammensmelter vi "Dach" med "Dach01".


For at teksturere taget går vi med markeret tag i polygon-tilstand og klikker i Modifier List en gang på UVW Map. Med Unwrap UVW og redigeringsvinduet mapper vi taget. Dertil har vi også brug for funktionen Horizontal Scale.


Overbygningen mappes

Først mapper vi for- og bagside af overbygningen inklusive førerhuset (førerhuset er jo nu en del af overbygningen). Vi markerer først forvæggen af førerhuset oven over motorhjælmen, derpå med nedtrykket Ctrl-tast overbygningens front. Bagsiderne markeres derved også automatisk.

(Billedtekst: "Erst hier markieren, STRG drücken ... Dann hier markieren" = Marker først her, hold Ctrl nede ... og marker derefter her)


Kommandoerne UVW Map - Alignment Y og Fit giver følgende resultat


Med Unwrap UVW og redigeringsbilledet mapper vi fladerne.


Luk derpå redigeringsvinduet og udfør Collapse All. Så ser det sådan ud.


Atter i polygon-tilstand skjuler vi de mappede flader med Hide, så vi ikke uforsætligt får dem markeret og mappet igen.


Nu markerer vi alle sideflader og mapper dem med den velkendte metode.

(Billedtekst: Marker her)


Under kommandoen UVW Map vælger vi Alignment X og Fit ...


... og i redigeringsvinduet, efter Unwrap UVW, må vi dreje gitteret 90 grader.


Lukke redigeringsvinduet ... Collapse All ... og sådan ser det ud.


Atter i polygon-tilstand lader vi sidefladerne forblive markeret og skjuler dem med Hide. Dette er en kærkommen lejlighed til til at fjerne bundfladen fra overbygningen, da man faktisk ikke kan se den, men MSTS alligevel ville beregne den. Fladen markerer vi som vist i billedet og fjerner den med Delete-tasten.

(Billedtekst: marker her)


Nu markerer vi oversidefladerne i overbygningen og mapper dem på en fri blå flade som i billedet.


Efter at vi som sædvanligt har forladt redigeringsbilledet - glem ikke Collapse All - klikker vi i polygon-tilstand Unhide All og overbygningen er færdig. Glem ikke at gemme arbejdet.


Til næste kapitel (Konstruktion 5)